Banner

Zásady ochrany osobních údajů

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů

Poskytnutí osobních údajů pro účely ubytování je zákonným požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zde má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout na základě §3 odst. 4 zákona o místních poplatcích. V případě neposkytnutí těchto údajů, není možné subjekt údajů ubytovat.

Správce údajů: David Ducháč, IČ: 62018035, DIČ: CZ7412033264, U Rajské zahrady 1055/20, Praha 3, 130 00
Místo zpracování osobních údajů: Třída Masarykova 235, Broumov, 55001

Uložení osobních údajů:

V elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Listinné podoby dokumentů s osobními údaji - Evidenční kniha je chráněna uložením do prostoru opatřeným uzamykatelným zámkem.

Zpracované osobní údaje:

  • Identifikační údaje hosta- jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, datum narození, číslo průkazu totožnosti ( občanský průkaz, cestovní pas ), doba ubytování, účel pobytu
  • kontaktní údaje hosta- e-mailová adresa, telefon

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají, a nedojde následně k rezervaci, osobní údaje správce nevyžaduje, nezpracovává a kontaktní údaje dále neuchovává.

Zdroje získaných osobních údajů: se souhlasem hosta při rezervaci a při příjezdu

Účel zpracování osobních údajů:

  • pro cizineckou policii, §101 zákona č. 326/99 Sb., o místních poplatcích.
  • správce nepoužívá osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek, ani nedochází k předávání osobních údajů do jiných států.

Doba zpracování:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/ oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů ( údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Subjekt údajů má právo stížnost u dozorového úřadu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, úřad pro ochranu osobních údajů.

SOUHLAS

Využitím našich ubytovacích služeb souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Máte zájem o ubytování? Rezervujte se online.

Rezervovat ubytování